Вартість послуг
Ірландія
Великобританія
Initial consultation
£120
Первинна консультація
Первичная консультация
Follow up Consultation
FREE
Додаткова консультація
Дополнительная консультация
ENTRY CLEARANCE APPLICATIONS - SHORT VISIT
Вхідні заявки на короткостроковий візит
Вступительные подачи на краткосрочный визит
C-Visit: Standard visitor visa, Family visitor visa, Business visitor visa, Student visitor visa
£550
Візитерські візи категорії С: туристична, гостьова, бізнес, студентська
Визы посетителя категории С: туристическая, гостевая, бизнес, студенческая
C-Visit Visa: Marriage visitor visa, Medical visitor visa, Permitted Paid Engagement
£650
Візитерські візи категорії С: шлюбна, медична, оплачуване запрошення на відвідання країни
Визы посетителя категории С: для брака, медецинская, оплачивоемое приглашение на поещение страны
C-Visit Visa: Parent of a Tier 4 child visa
£900
Візитерська віза категорії С: ???
Виза посетителя категории С:
Tier 5 visas
£800
Віза тимчасового (сезонного) робітника
Виза временного (сезонного) работника
ENTRY CLEARANCE APPLICATIONS - IMMIGRATION
Аплікації (заявки) імміграційного типу
Tier 1 (Point Based System) Investor
£5500
Інвестор рівня 1 (базова система)
Инвестор уровня 1 (балльная система)
Start Up visa
£3500
Віза стартап
Стартап виза
Skilled Worker visa
£1200
Віза для кваліфікованого працівника
Виза квалифицированного рабочего
Dependents of Skilled / Healthcare worker visa
£650
Віза для залежних від візи кваліфікованого чи медичного працівника
Виза для иждивенцев квалифицированного специалиста или медицинского работника
Child student visa
£800
Дитяча студентська віза
Детская студенческая виза
Spouse visa
£1200
Віза для подружжя
Супружеская виза
Other complicated immigration cases
£1500
Інші складні випадки імміграції
Другие сложные иммиграционные дела
Innovator visa
£3500
Віза інноватора
Инноваторская виза
Global Talent visa
£2000
Віза для обдарованих та талановитих людей
Виза исключительного таланта
Healthcare worker visa
£900
Віза медичного працівника
Виза медицинского работника
Student visa
£800
Студентська віза 
Студенческая виза
Fiance(e) visa 
£1200
Віза нареченого/нареченої
Виза жениха/невесты
Unmarried / Same sex Couple visa
£1500
Віза для неодружених / одностатевих родин
Виза для не состоящих в браке / однополых пар
LEAVE TO REMAIN APPLICATIONS IN THE UK
Tier 1 (Point Based System) Investor
£ 5000
Tier 1 (бальна система) Інвестор
Инвестор уровня 1 (балльная система)
Skilled Worker visa - Switch or Extension 
£1200
Віза для кваліфікованого працівника - перехід або подовження
Виза квалифицированного работника - переход или продление
Dependents of Skilled / Healthcare worker visa
£650
Віза для утриманців кваліфікованого фахівця / медичного працівника
Виза для иждивенцев квалифицированного специалиста / медицинского работника
Tier 5 visas

£800
Віза сезонного працівника
Виза сезонного работника
Other family members 
£1000
Інші члени сім'ї
Другие члены семьи
Innovator / Start Up / Global Talent
£3000
Новатор / Стартап / Глобальний талант
Новатор / Стартап / Глобальный талант
Healthcare worker visa - Switch or Extension 
£900
Віза медичного працівника - перехід або подовження 
Виза медицинского работника - переход или продление
Student / Child student - Switch or Extension 
£650
Студентська віза/віза дитяча-студентська - перехід або подовження 
Студенческая виза / виза детская-студенческая - переход или продление
Spouse / Unmarried / Civil partner / Same sex Couple - Switch or Extension 
£1000
Подружня / Неодружені / Громадянський партнер / Одностатева пара - Перехід або подовження терміну
Супруг / не женат / гражданский партнер / однополая пара - переход или продление
INDEFINITE LEAVE TO REMAIN
Безстрокові дозволи на перебування у країні

Бессрочное разрешение остаться

ILR Tier 1 (Point Based System) Investor
£ 5000
Інвестор рівня 1 (система на основі балів)
ILR Tier 1 (балльная система) Инвестор

ILR Innovator, Global Talent, Start Up

£3500

Новатор, Глобальний талант, Стартап
Новатор, Талант глобального масштаба, Стартап
ILR Skilled Worker / Healthcare worker
£1200
Кваліфікований робітник / медичний працівник
Квалифицированный рабочий / медицинский работник
ILR Spouse / Unmarried / Civil partner / Same sex Couple
£1200
Подружжя / Незаміжня / Громадянський партнер / Одностатеві партнери
Супруг / не женат / гражданский партнер / однополая пара

Dependents of Skilled / Healthcare worker visa
£650
Віза для утриманців кваліфікованого фахівця / медичного працівника
Виза для иждивенцев квалифицированного специалиста / медицинского работника
ILR Long Residence
£1500
Довгострокове проживання (перебування)
Долгосрочное проживание
EU CITIZENS IMMIGRATION
Імміграція для громадян ЄС
Иммиграция для граждан ЕС
EUSS Family Members
£600
Члени сім'ї громадянина ЄС
Члены семьи гражданина ЕС
Pre settled status Application
£300
Подача заявки на Pre settled status
Подача заявки на Pre settled status
Residence card Application
£300
Подання заявки на Residence card (постійне проживання)
Подача заявления на Residence card (Вид на жительство)
EUSS Dependent Parents / Child above 21 years old
£800
Залежні батьки / дитина старше 21 року
Родители-иждивенцы / ребенок старше 21 года
Settled status Application
£300
Подання заявки на Settled status
Подача заявки на Settled status
NATIONALITY AND CITIZENSHIP
Національність та Громадянство
Национальность и Гражданство
Naturalisation as a British citizen
£800
Натуралізація: набуття громадянства Ірландії
Натурализация: 
Registration as a British citizen
£650
Реєстрація на отримання громадянства Великобританії
Регистрация на получение гражданства(подданства) Великобритании
British Passport Application
£200
Подача заявки на отримання Британського паспорту
Подача заявки на получение Британского паспорта
SPONSORSHIP LICENCE
Спонсорські ліцензії
Спонсорские лицензии
Sponsorship licence application
£2000
Заява про надання ліцензії на спонсорство
Заявка на спонсорскую лицензию
HR file development
£1800
Розробка файлів для HR-відділу
Разработка файла для HR-отдела
Adding Level 1 User
£400
Додавання користувача 1 -го рівня
Добавление пользователя 1 -го уровня
Ongoing SMS work (per item)
£300
Поточна робота над SMS (за одиницю)
Текущая работа с СМС (по каждому элементу)
Sponsorship Licence Renewal
£1200
Поновлення ліцензії спонсорства
Продление спонсорской лицензии
Sponsor Licence Compliance check
£250
Перевірка відповідності ліцензії спонсора
Проверка соответствия лицензии спонсора
Level 1 User annual fee
£400
Річна плата користувача 1 рівня
Годовая плата за пользователя 1-го уровня
ENGLISH COURSE
Інтенсивний курс з вивчення англійської мови
Интенсивный курс по изучению английского языка
Intensive English Course B1 Level for Skilled worker visa
£600
Інтенсивний курс з вивчення англійської мови та здобуття рівня В1 для робочої візи
Интенсивный курс по изучению английского языка и получения уровня В1 для рабочей визы
Initial consultation
€120
Первинна консультація
Первичная консультация
Follow up Consultation
FREE
Додаткова консультація
Дополнительная консультация
SHORT VISIT VISAS
Короткострокові візитерські візи
Краткосрочные визы посетителя
C-Visit: Tourist visa, Family or Friends visa, Business visa, Conference or Event visa
€500

Віза категорії С: туристична віза, віза для сім'ї або друзів, ділова віза, конференція або віза для інших заходів
Визы категории C: туристическая виза, виза для семьи или друзей, деловая виза, конференция или виза для мероприятий
Appeal a visa Decision

€1200
Оскаржити рішення про отримання візи (відмові)
Обжалование решения о выдаче визы (отказе)
C-Visit Visa: Marriage visa, Medical visa, Performance or tournament visa, Training visa
€600

Візи категорії C: Шлюбна віза, Медична віза, Перформанс або віза для змагань, Навчальна віза
Визы категории С: брачная виза, медицинская виза, выступления или виза для соревнований, учебная виза
Visa for non-EU/EEA & non-Swiss citizen travelling with EU/EEA/Swiss family
€800
Віза для громадян, які не є членами ЄС/ЄЕЗ та не є швейцарцями, подорожуючи з сім'єю ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії
Виза для граждан стран, не входящих в ЕС / ЕЭЗ, и граждан Швейцарии, путешествующих с семьей из ЕС / ЕЭЗ / Швейцарии
EMPLOYMENT PERMITS
РОБОЧІ ДОЗВОЛИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
General / Critical skills Employment Permits

€2000
Дозвіл на працевлаштування з загальними / критичними навичками
Разрешение на трудоустройство с общими / критическими навыками
Family members of General Employment Permit Holder
€1000
Члени сімей власника дозволу на працевлаштування за загальним списком професій
Члены семьи держателя общего разрешения на работу
Stamp 4 for Critical skills Employment Permit holders
€800
Подання на 4-й штамп для власників дозволів на роботу за критичними навичками
Подача на 4-й штамп для владельцев разрешений на работу за критическими навыками
Family members of Critical Skills Employment Permit Holder
€800
Члени родини власника дозволу на працевлаштування з переліку критичних навиків 
Члены семьи держателя разрешения на трудоустройство в сфере критических навыков
General Employment Permit Renewal

€800
Поновлення загального дозволу на працевлаштування
Продление общего разрешения на работу
Long Residence for General Employment Permit holders
€800
Подача на Тривале проживання для власників загальних дозволів на працевлаштування
Подача на Длительное проживание для владельцев общего разрешения на работу
IMMIGRATION TO IRELAND
Імміграція до Ірландії
Иммиграция в Ирландию
Employment visa based on Employment Permit
€500

Робоча віза на підставі дозволу на працевлаштування
Виза на работу на основании разрешения на работу
Study visa
€1000
Навчальна віза
Учебная виза
Join a Family member visa
€1000
Возз'єднання сім'ї 
Воссоединение семьи
Start-up Entrepreneur Programme (STEP)
€3500
Програма підприємців початківців 
Программа для начинающих предпринимателей
Other complicated immigration cases
€2500
Інші складні  імміграційні випадки
Другие сложные иммиграционные дела
Join an Unmarried / Same sex Couple visa
€1200
Возз'єднання для людей які не перебувають у шлюбі / одностатевих пар
Воссоединение для людей не состоящих в браке / однополых пар
Volunteer visa
€800
Волонтерська віза
Волонтерская виза
Immigrant Investor Programme (IIP)
€5000
Імміграційна програма інвестора
Иммиграционная программа инвестора
Elderly Dependent Relative 
€2500
Літні залежні родичі
Пожилой иждивенец родственник
IMMIGRATION REGISTRATION
Register for the first time
€200
Перша реєстрація 
Первая регистрация 
Long-term Residence Scheme for a spouse, civil partner or dependent
€500
Схема довгострокового проживання для подружжя, цивільного партнера або утриманця
Схема долгосрочного проживания для супруга, гражданского партнера или иждивенца
Registration renewal
€150
Поновлення реєстрації
Продление регистрации
NATIONALITY AND CITIZENSHIP
Національність та громадянство
Национальность и гражданство
Naturalisation as an Irish citizen
€1000
Натуралізація як громадянин Ірландії
Натурализация в качестве гражданина Ирландии
Irish Passport Application
€200
Заява на паспорт Ірландії
Заявление на получение ирландского паспорта
Registration as an Irish citizen
€600
Реєстрація як громадянина Ірландії
Регистрация в качестве гражданина Ирландии